Close

10.9.2021

Výročí členská schůze 9.9.2021 – USNESENÍ

Usnesení VČS MO ČRS Humpolec ze dne 9.9.2021

Výroční členská schůze:

A)     Schvaluje:

1)      Zprávu o činnosti a zprávu účetní za rok 2020.

2)      Zprávu komise pro zarybnění.

3)      Plán práce a návrh rozpočtu MO ČRS na rok 2021

4)      Usnesení výboru MO o poskytnutí finančního příspěvku na nákup 1 roční povolenky na Hadinu i v roce 2021 pro všechny členy MO ČRS Humpolec.

5)      Přijetí nových členů dle seznamu nových členů

6)      Převod hrubého zisku za rok 2020 ve výši 230 001,- Kč do základního jmění organizace.

B)      Bere na vědomí

1)      Zprávu dozorčí komise.

C)     Ukládá výboru MO ČRS

1)      Organizačně zabezpečit splnění všech úkolů stanovených plány jednotlivých odborů a celkovým plánem práce MO pro rok 2021.

2)      Zabezpečit ve stanovených termínech splnění opatření vyplývajících ze zprávy dozorčí komise.

3)      Řešit připomínky členů z diskuse na VČS.

4)      Usilovat o získání příspěvků od Města Humpolec a MŠMT.

5)      Sestavit kandidátky nového výboru a DK a předložit je ke schválení na příští VČS s předpokládaným termínem březen 2022.

6)      Zveřejnit nabídku volného pracovního místa na pozici správce hospodářského střediska po odchodu p. J. Volavky.

D)     Ukládá všem členům MO ČRS

1)      Aktivně se podílet na plnění všech úkolů stanovených plánem práce na rok 2021.

2)      K nákupům členských známek a povolenek zásadně využívat výdejní dny na rybárně a svoji návštěvu rovnoměrně rozložit mezi stanovené termíny.

3)      Navrhovat, případně se sami podílet na tvorbě kandidátky nového výboru a DK. Těm zájemcům, kteří mají ochotu pracovat ve výboru MO nebo DK MO od nového volebního období v roce 2022, přihlásit se průběžně u kteréhokoliv člena výboru MO nebo DK.

4)      Zájemcům o brigádu – přihlásit se do konce března u správce p. Volavky.