Close

8.3.2024

Usnesení VČS

Usnesení členské schůze MO ČRS Humpolec ze dne 2. 3. 2024

Členská schůze:

A)    Schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti a zprávu účetní za rok 2023.
 2. Zprávu komise pro zarybnění za rok 2023.
 3. Plán práce a návrh rozpočtu MO ČRS na rok 2024.
 4. Usnesení výboru MO o poskytnutí finančního příspěvku na nákup jedné roční povolenky na Hadinu i v roce 2023 pro vlastní členy MO ČRS Humpolec.
 5. Převod hrubého zisku za rok 2023 ve výši 574.085 Kč do základního jmění organizace.

B)    Bere na vědomí

 1. Zprávu dozorčí komise.

C)    Ukládá výboru MO ČRS

 1. Organizačně zabezpečit splnění všech úkolů stanovených plány práce jednotlivých odborů a celkovým plánem práce MO pro rok 2024.
 2. Zabezpečit ve stanovených termínech splnění opatření vyplývajících ze zprávy dozorčí komise.
 3. Řešit připomínky členů z diskuse na ČS.
 4. Usilovat o získání příspěvků od Města Humpolec a MŠMT.
 5. Usilovat o navýšení odměn pro nejaktivnější členy RS v rámci celého JčÚS.

D)    Ukládá všem členům MO ČRS

 1. Aktivně se podílet na plnění všech úkolů stanovených plánem práce na rok 2024.

Toto usnesení bylo projednáno a schváleno na členské schůzi ČRS MO Humpolec dne 2.3.2024.