ČRS MO Humpolec


Výroční členská schůzeUsnesení VČS ČRS MO Humpolec konané dne 2.3.2019

A. VČS schvaluje :
 • Zprávu o činnosti a zprávu účetní za rok 2018.
 • Zprávu komise pro zarybnění.
 • Plán práce a návrh rozpočtu MO ČRS Humpolec na rok 2019
 • Navýšení hodnoty brigádnické hodiny na 120,-Kč/hod
 • Od roku 2020 provozovat veškeré dění na Hadině výhradně pod hlavičkou MO
 • Usnesení výboru MO o poskytnutí finančního příspěvku na nákup 1 roční povolenky na Hadinu i v roce 2019 pro všechny členy MO ČRS Humpolec.
 • Převod hrubého zisku za rok 2018 ve výši 155 339,- Kč do základního jmění organizace.
B. VČS bere na vědomí :
 • Zprávu dozorčí komise.
C. VČS ukládá výboru MO ČRS:
 • Organizačně zabezpečit splnění všech úkolů stanovených plány jednotlivých odborů a celkovým plánem práce MO pro rok 2019.
 • Zabezpečit ve stanovených termínech splnění opatření vyplývajících ze zprávy dozorčí komise .
 • Řešit připomínky členů z diskuse na VČS.
 • Usilovat o získání finančních prostředků od Města Humpolec a MŠMT.
 • Usilovat o navýšení výkupních cen kapra do revírů JčÚS.
 • Usilovat o navýšení odměn pro nejaktivnější členy RS v rámci celého JčÚS.
D. VČS ukládá všem členům organizace:
 • Aktivně se podílet na plnění všech úkolů stanovených plánem práce na rok 2019.
 • K nákupům členských známek a povolenek zásadně využívat výdejní dny na rybárně a svoji návštěvu rovnoměrně rozložit mezi stanovené termíny.
 • Zájemcům o brigádu přihlásit se do konce března u správce p. Volavky.
 • Dodržovat změny BPVRP a nakládat s povolenkou dle směrnice GDPR.


ČRS MO Humpolec