ČRS MO Humpolec


Výroční členská schůzeUsnesení VČS ČRS MO Humpolec konané dne 3.3.2018

A. VČS schvaluje :
 • Zprávu o činnosti a zprávu účetní za rok 2017.
 • Zprávu komise pro zarybnění.
 • Plán práce a rozpočet MO ČRS Humpolec na rok 2018+ hlavní úkoly na období 2018 - 2022
 • Usnesení výboru MO o poskytnutí finančního příspěvku na nákup 1 roční povolenky na Hadinu i v roce 2018 pro všechny vlastní členy MO ČRS Humpolec.
 • Převod hrubého zisku za rok 2017 ve výši 266.057 Kč do základního jmění organizace.
B. VČS bere na vědomí :
 • Zprávu dozorčí komise.
C. VČS volí:
 • Předsedu MO ČRS Humpolec pana Jaromíra Slavíka.
 • Výbor MO ČRS Humpolec ve složení: Jindřich Řehoř, Bc. Martin Rozkovec, Jaroslav Volavka, Ing. Zdeněk Trnka, Ing. Karel Kuchař, Marian Dvořák, Marian Satrapa, Pavel Pipek.
 • Dozorčí komisi MO ČRS Humpolec ve složení: Ing. Vladimír Beran, Miloš Šrám, JUDr. Jiří Řehák.
 • Komisi pro přejímku rybích násad ve složení: Miroslav Kaněra, Václav Moravec a Jan Vaněček.
 • Delegáta na konference JčÚS - p. Jindřicha Řehoře a jeho náhradníka Pavla Pipka.
D. VČS ukládá výboru MO ČRS:
 • Organizačně zabezpečit splnění všech úkolů stanovených plány jednotlivých odborů a celkovým plánem práce MO pro rok 2018.
 • Zabezpečit ve stanovených termínech splnění opatření vyplývajících ze zprávy dozorčí komise .
 • Řešit připomínky členů z diskuse na VČS.
 • Usilovat o získání finančních prostředků od Města Humpolec a MŠMT.
 • Usilovat o navýšení výkupních cen kapra do revírů JčÚS.
 • Usilovat o navýšení odměn pro nejaktivnější členy RS v rámci celého JčÚS.
E. VČS ukládá všem členům organizace:
 • Aktivně se podílet na plnění všech úkolů stanovených plánem práce na rok 2018.
 • K nákupům členských známek a povolenek zásadně využívat výdejní dny na rybárně a svoji návštěvu rovnoměrně rozložit mezi stanovené termíny.
 • Zájemcům o brigádu přihlásit se do konce března u správce p. Volavky nebo hospodáře p. Rozkovce.


ČRS MO Humpolec